Skip to main content

Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε Τρίπολη και Κόρινθο

Πρόγραμμα Επιδότησης Εγκατάστασης Θέρμανσης 2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1095/28.02.2023 η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα με την οποία προκηρύσσεται η Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στην Τρίπολη και στην Κόρινθο» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ανωτέρω δράση αφορά την επιχορήγηση των δημοτών της Τρίπολης και της Κορίνθου που επιθυμούν να συνδεθούν με το δίκτυο του φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η HENGAS A.E. για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης (τα οποία χρησιμοποιούν ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά καύσιμα) με συστήματα φυσικού αερίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 11.760.000,00 € και δικαιούχος είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης είναι η HENGAS A.E.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 100% σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα ενώ και η HENGAS A.E. προσφέρει 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

Την Προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ:


Παρατίθενται κάτωθι βασικά σημεία της Δράσης.

Κατηγορίες Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώσεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος). β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβαση σύνδεσης με την HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. HENGAS A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλ. δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου την 31.12.2022) γ) πληρούν τα κριτήρια.

Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο διαμέρισμα.
– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, από τον αιτούντα, τυχόν συγκύριο/(συν)επικαρπωτή ή τρίτο με δωρεάν παραχώρηση ή ενοικίαση.
– Βρίσκεται στην Τρίπολη ή στην Κόρινθο και δύναται να συνδεθεί και να τροφοδοτηθεί από την HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (δ.τ. HENGAS A.E.).
– Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/ πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο.
– Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης εν λειτουργία, με καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο στερεό καύσιμο και η αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος θέρμανσης δεν έχει ενταχθεί ή υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή σε τυχόν προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρμανσης φυσικού αερίου της κατόχου άδειας διανομής φυσικού αερίου «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS A.E.»). Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστήματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχιστον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση κατοικίας να είναι επιλέξιμες και η αίτηση να υποβάλλεται από αιτούντες που εμπίπτουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών ωφελούμενων.

Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης

Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31.07.2023.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι οι εξής:

  1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
  2. Έκθεση Επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν ενδείκνυται η έκδοση Έκθεσης Επιθεώρησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 8.2.1 της Προκήρυξης, προσκομίζεται και αποζημιώνεται συνοπτική Τεχνική Έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή.
  3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.
  4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.
  5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες ή με αεραγωγούς).
  6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου και καμινάδα.
  7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστήρα – Λέβητα.
  8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
Ανώτατος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Α/ΑΕγκατεστημένη ισχύς νέου συστήματος θέρμανσης λέβητα-καυστήρα PΑνώτατος Συνολικός Επιλέξιμος Π/Υ (με ΦΠΑ)
(kW)
(€)
1
P ≤ 35

4.000€

2
35 < P ≤ 50

6.500€

3
50 < P ≤ 100

11.500€

4
100 < P ≤ 200

16.000€

5
P > 200

21.500€

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01.01.2023.

O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.